Field of activity

Tư vấn giám sát

Giám sát và điểu hành các nhà thầu thực hiện các công việc phù hợp với các mốc và các khoảng thời gian quan trọng của dự án. Xem xét kiểm tra các biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch chất lượng của nhà thầu..
Quản lý rủi ro liên quan đến dự án: lập kế hoạch và các điều kiện để tiến hành thí nghiệm, kiểm định, chạy thử nghiệm cho phù hợp với tổng tiến độ.
Kiếm tra, giám sát và đôn đốc việc lập, thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo công tác, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ của các nhà thầu.

Lĩnh vực hoạt động khác

Tư vấn thiết kế

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Micons là một trong số công ty vừa “chuyên” về thiết kế vừa chuyên về xây dựng. Chúng tôi tìm hiểu, nắm

Thi công xây dựng

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Micons là một trong số công ty vừa “chuyên” về thiết kế vừa chuyên về xây dựng. Chúng tôi tìm hiểu, nắm

Tư vấn quản lí dự án

Quản lý dự án là một công việc mang đầy tính khoa học và nghệ thuật được thể hiện qua việc lập kế hoạch Đánh giá tình trạng hiện tại