Field of activity

Tư vấn quản lí dự án

Quản lý dự án là một công việc mang đầy tính khoa học và nghệ thuật được thể hiện qua việc lập kế hoạch Đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án và nắm rõ các quy trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý và kiểm soát dự án đánh giá các thay đổi liên quan đến thiết kế, thi công xây dựng, mua sắm vật tư thiết bị, an toàn lao

Xem chi tiết

Tư vấn giám sát

Đảm bảo việc thi công xây lắp được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế, phát hiện, xử lý các chi tiết công trình mà nhà thầu và chủ đầu tư, giám sát và điểu hành các nhà thầu thực hiện các công việc phù hợp với các mốc và các khoảng thời gian quan trọng của dự án. Xem xét kiểm tra các biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch chất lượng của nhà thầu..

Xem chi tiết

Thi công xây dựng

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Micons là một trong số công ty vừa “chuyên” về thiết kế vừa chuyên về xây dựng. Chúng tôi tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, lên ý tưởng, tự thiết kế và thi công bản vẽ của chính mình vì vậy thời gian xây dựng rất nhanh và luôn bám sát bản vẽ xuyên suốt từ đầu đến cuối, khi có bất cứ vấn đề gì liên quan đến

Xem chi tiết

Tư vấn thiết kế

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Micons là một trong số công ty vừa “chuyên” về thiết kế vừa chuyên về xây dựng. Chúng tôi tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, lên ý tưởng, tự thiết kế và thi công bản vẽ của chính mình vì vậy thời gian xây dựng rất nhanh và luôn bám sát bản vẽ xuyên suốt từ đầu đến cuối, khi có bất cứ vấn đề gì liên quan đến

Xem chi tiết